TỔNG SỐ VĂN BẢN ĐẾN
{{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong.toLocaleString('vi-VN')}}

Đang xử lý
{{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dangthuchien.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dangthuchien/d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong*100).toFixed(2)}}%)
Quá hạn
{{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Quahan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Quahan/d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong*100).toFixed(2)}}%)

TỔNG SỐ VĂN BẢN PHÁT HÀNH
{{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong.toLocaleString('vi-VN')}}
Trong đó
{{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso/d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%) ký số tổ chức
{{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan/d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%) ký số lãnh đạo

Số văn bản gửi trên trục liên thông

Gửi nhận trục liên thông thành phố
{{(d.Count.DataLienthong.CountGuiThanhpho + d.Count.DataLienthong.CountNhanThanhpho).toLocaleString('vi-VN') }}

Gửi nhận trục liên thông quốc gia
{{(d.Count.DataLienthong.CountGuiQuocgia + d.Count.DataLienthong.CountNhanQuocgia ).toLocaleString('vi-VN') }}

THỐNG KÊ NHIỆM VỤ GIAO CÁC SỞ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Tên Cơ quan/đơn vị Tổng số được giao Đang thực hiện Hoàn thành đúng hạn Quá hạn Hoàn thành nhưng
quá hạn/gia hạn
{{r.Tendonvi}} {{r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataNhiemvu.Dangthuchien.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.Dangthuchien/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.DahoanthanhDunghan.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.DahoanthanhDunghan/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.Quahan.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.Quahan/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.DahoanthanhQuahan.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.DahoanthanhQuahan/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
GỬI TRÊN TRỤC QUỐC GIA

{{d.Count.DataLienthong.CountGuiQuocgia.toLocaleString('vi-VN')}}

{{(d.Count.DataLienthong.CountGuiQuocgia/d.Count_Kytruoc.DataLienthong.CountGuiQuocgia*100).toFixed(2)}}% so với kỳ trước
NHẬN TỪ TRỤC QUỐC GIA

{{d.Count.DataLienthong.CountNhanQuocgia.toLocaleString('vi-VN')}}

{{(d.Count.DataLienthong.CountNhanQuocgia/d.Count_Kytruoc.DataLienthong.CountNhanQuocgia*100).toFixed(2)}}% so với kỳ trước
GỬI NỘI BỘ THÀNH PHỐ

{{d.Count.DataLienthong.CountGuiThanhpho.toLocaleString('vi-VN')}}

{{(d.Count.DataLienthong.CountGuiThanhpho/d.Count_Kytruoc.DataLienthong.CountGuiThanhpho*100).toFixed(2)}}% so với kỳ trước
NHẬN NỘI BỘ THÀNH PHỐ

{{d.Count.DataLienthong.CountNhanThanhpho.toLocaleString('vi-VN')}}

{{(d.Count.DataLienthong.CountNhanThanhpho/d.Count_Kytruoc.DataLienthong.CountNhanThanhpho*100).toFixed(2)}}% so với kỳ trước

VĂN BẢN ĐƠN VỊ GỬI NHẬN TRÊN TRỤC LIÊN THÔNG

Tên Cơ quan/đơn vị Gửi/Nhận trên trục quốc gia Gửi/Nhận nội bộ
{{r.Tendonvi}} {{r.DataLienthong.CountGuiQuocgia.toLocaleString('vi-VN')}}/{{r.DataLienthong.CountNhanQuocgia.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataLienthong.CountGuiThanhpho.toLocaleString('vi-VN')}}/{{r.DataLienthong.CountNhanThanhpho.toLocaleString('vi-VN')}}
- {{t.Tendonvi}} {{t.DataLienthong.CountGuiThanhpho.toLocaleString('vi-VN')}} {{t.DataLienthong.CountNhanThanhpho.toLocaleString('vi-VN')}}

BIỂU ĐỒ GỬI NHẬN VĂN BẢN TRÊN TRỤC (THEO THÁNG)

chọn số liệu để sắp xếp/chọn đơn vị hiển thị
VB đến Đang xử lý Xử lý >30ngày TG xử lý TB
VB phát hành Có ký số Xử lý 100% qua mạng
LĐ tham gia xử lý VB đến LĐ tham gia xử lý VB phát hành
Tham gia xử lý VB đề xuất Trình duyệt điện tử Chậm, quá hạn
  • Thành phố Hải Phòng {{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dangthuchien.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.DangXulyQua30Ngay.toLocaleString('vi-VN')}} {{boNgaynghi((d.Count.DataVanbanXuly.Vanbanden.ThoigianXulyTrungbinh/d.ListDonvi.length/sothang)).toFixed(1)}} {{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso/d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%) {{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan/d.Count.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%) {{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.VBdenLanhdaoThamgia.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.VBphathanhLanhdaoThamgia.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBdenCVthamgia.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBphathanhCVdexuat.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBphathanhCVtrinhduyetKydientu.toLocaleString('vi-VN')}} {{d.Count.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBchamQuahan.toLocaleString('vi-VN')}}
  • {{$index+1}} {{r.Tendonvi}} {{r.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dangthuchien.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.Vanbanden.DangXulyQua30Ngay.toLocaleString('vi-VN')}} {{boNgaynghi(r.DataVanbanXuly.Vanbanden.ThoigianXulyTrungbinh/sothang).toFixed(1)}} {{r.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(r.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso/r.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%) {{r.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(r.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan/r.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%) {{r.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.VBdenLanhdaoThamgia.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.VBphathanhLanhdaoThamgia.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBdenCVthamgia.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBphathanhCVdexuat.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBphathanhCVtrinhduyetKydientu.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataVanbanXuly.VanbanChuyenvien.VBchamQuahan.toLocaleString('vi-VN')}}
{{d.DonviSelect.Tendonvi}}
VĂN BẢN ĐẾN
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong.toLocaleString('vi-VN')}} {{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong/d.DonviSelect.preData.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong*100).toFixed(2)}}% so với kỳ trước
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dangthuchien.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dangthuchien/d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong*100).toFixed(2)}}%) đang thực hiện
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Quahan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Quahan/d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong*100).toFixed(2)}}%) quá hạn xử lý
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dathuchien.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Dathuchien/d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong*100).toFixed(2)}}%) đã thực hiện
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.HoanthanhKhongdunghan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.HoanthanhKhongdunghan/d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.Tong*100).toFixed(2)}}%) hoàn thành quá hạn
Thời gian trung bình xử lý 1 văn bản: {{boNgaynghi(d.DonviSelect.DonviId==null?(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.ThoigianXulyTrungbinh/d.ListDonvi.length/sothang).toFixed(1):d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.ThoigianXulyTrungbinh/sothang).toFixed(1)}} ngày
VĂN BẢN XỬ LÝ QUÁ 30 NGÀY (LŨY KẾ)

{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbanden.DangXulyQua30Ngay.toLocaleString('vi-VN')}}

VĂN BẢN PHÁT HÀNH
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong.toLocaleString('vi-VN')}} {{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong/d.DonviSelect.preData.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}% so với kỳ trước
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbandi.Cokyso/d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%)
Ký số tổ chức
{{d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.VanbanLanhdao.CokysoCanhan/d.DonviSelect.Data.DataVanbanXuly.Vanbandi.Tong*100).toFixed(2)}}%)
Ký số lãnh đạo

{{d.DonviSelect.Tendonvi}}

TỔNG SỐ NHIỆM VỤ
{{d.Count.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao.toLocaleString('vi-VN')}} nhiệm vụ


{{d.Count.DataNhiemvu.Dangthuchien.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataNhiemvu.Dangthuchien/d.Count.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%) đang thực hiện
{{d.Count.DataNhiemvu.Quahan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataNhiemvu.Quahan/d.Count.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%) quá hạn
{{d.Count.DataNhiemvu.DahoanthanhDunghan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataNhiemvu.DahoanthanhDunghan/d.Count.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%) hoàn thành
{{d.Count.DataNhiemvu.DahoanthanhQuahan.toLocaleString('vi-VN')}} ({{(d.Count.DataNhiemvu.DahoanthanhQuahan/d.Count.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%) hoàn thành nhưng quá hạn/gia hạn

THỐNG KÊ NHIỆM VỤ UBND THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH UBND TP GIAO CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Tên Cơ quan/đơn vị Tổng số được giao Đang thực hiện Hoàn thành Quá hạn Hoàn thành nhưng
quá hạn/gia hạn
Từng bị từ chối Đã gia hạn
{{r.Tendonvi}} {{r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao.toLocaleString('vi-VN')}} {{r.DataNhiemvu.Dangthuchien.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.Dangthuchien/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.DahoanthanhDunghan.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.DahoanthanhDunghan/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.Quahan.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.Quahan/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.DahoanthanhQuahan.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.DahoanthanhQuahan/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.TungBiTuchoi.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.TungBiTuchoi/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)
{{r.DataNhiemvu.DaGiahan.toLocaleString('vi-VN')}}
({{(r.DataNhiemvu.DaGiahan/r.DataNhiemvu.TongsoDuocgiao*100).toFixed(2)}}%)


NO DATA TO DISPLAY